Organisaties

Op deze pagina een overzicht van organisaties in Nederland die opkomen voor de rechten van burgers. Staat uw organisatie er nog niet bij? Neem dan even contact met ons op via info@mensenrechten.org.

 

Jongeren voor Mensenrechten

De stichting Jongeren voor Mensenrechten bestaat sinds begin 2006. Wij zijn een dochterorganisatie van het Amerikaanse Youth for Human Rights International (YHRI), dat in 2001 in Los Angeles werd opgericht door Mary Shuttleworth.

Onze doelstelling
Jongeren de 30 mensenrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te leren en hen er bewust van te maken dat mensenrechten met henzelf en hun omgang met anderen te maken hebben. Op deze manier willen wij bijdragen aan een betere sociale leefomgeving op scholen en willen wij jongeren stimuleren zelf voorvechters te worden voor vrede en tolerantie.

Onze doelgroep
Wij richten ons op middelbare scholieren omdat deze groep leerlingen dicht bij de volwassenheid staat en straks mede de toekomst bepaalt.

Meer weten? Bezoek www.youthforhumanrights.nl

 

Survival International

Waar ook ter wereld worden inheemse volken beroofd van hun bestaan en wijze van leven; verdreven van hun land door mijnbouw, houtkap of mensen die zich in hun leefgebied vestigen. Overstroomd door dammen of onder dwang hergevestigd om ruimte te maken voor grootschalige veeteeltbedrijven of wildparken. Dit misbruik wordt vaak gerechtvaardigd door te claimen dat inheemse volken ‘primitief’ zouden zijn.

Survival International werkt aan een wereld waarin de manier van leven van inheemse volksstammen wordt begrepen en geaccepteerd, waarin onderdrukking niet wordt getolereerd en waarin ze vrij zijn om in vrede, vrijheid en veiligheid op hun eigen wijze te leven, op hun eigen land.

Meer weten? Bezoek http://www.survivalinternational.nl/

 

Bits of Freedom

Bits of Freedom is een beweging die privacy en communicatievrijheid in de digitale wereld verdedigt. Zij richt zich hierbij op de beinvloeding van overheidsbeleid en zelfregulering. Zij doet dat door een constructieve lobby te voeren en actieve campagnes te voeren. Twee belangrijke thema’s waar zij op richt, zijn de verzameldrift van de
overheid, en een open en voor iedereen toegankelijk internet.

Bits of Freedom zette zich al sinds 2000 in voor de bescherming van digitale burgerrechten, maar in 2006 moest zij de meeste activiteiten opschorten wegens vertrek van de vaste medewerkers en onvoldoende middelen voor een doorstart. Een substantiële basisfinanciering voor een aantal jaren van de Stichting Internet4All stelt Bits of Freedom nu in staat met een nieuwe bezetting haar werkzaamheden voort te zetten.

Meer weten? Bezoek http://www.bof.nl/.

 

VrijBit

De vereniging Vrijbit stelt zich ten doel zich grensoverschrijdend in te zetten voor het recht op privacy, vrije communicatie en toegang tot informatie.
Vrijbit is een onafhankelijke organisatie en en bestaat louter uit vrijwilligers. Vrijbit steunt mensen die zich tegen de afbraak van privacy verweren en actie ondernemen om de controledrift een halt toe te roepen. Elke eerste zondag van de maand vanaf 14:00 uur organiseren we daarom in Utrecht werkvergaderingen voor leden en belangstellenden. Verder organiseert Vrijbit film en debat avonden, verzamelt nieuws en informatie en houdt lezingen. Vrijbit voert actie en staat initiatieven van derden bij met raad en daad.

Meet weten? Bezoek http://www.vrijbit.nl/

 

Platform bescherming burgerrechten

Het Platform is een initiatief van het Humanistisch Verbond, heeft een open structuur en biedt groepen actieve burgers gelegenheid om op het terrein van privacy-gerelateerde onderwerpen elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en al of niet gezamenlijke initiatieven te ontplooien.

Meer weten? Zie: www.platformburgerrechten.nl

 

Justitia et Pax

Justitia et Pax staat voor mensenrechten en sociale gerechtigheid, in Nederland en wereldwijd. Ieder mens heeft gelijke rechten en recht op gelijke behandeling. Ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele oriëntatie of burgerlijke staat. Toegang tot recht voor iedereen, equal access to justice, staat centraal in het werk van Justitia et Pax. Justitia et Pax informeert, inspireert, motiveert en mobiliseert. Vaak werkt de organisatie ook juist achter de schermen, bijvoorbeeld om partners toegang te geven tot internationale fora waar ze kunnen getuigen van schendingen van mensenrechten en pleiten voor verbetering van hun situatie.


Meer weten? Bezoek http://www.justitiaetpax.nl/ Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

Het NJCM zet zich sinds 1974 in voor de bescherming van mensenrechten in Nederland en het Nederlandse buitenlandse beleid. Hiertoe volgen deskundigen en betrokken vrijwilligers met een kritisch oog de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die de mensenrechten in Nederland raken. Het NJCM oefent haar invloed met name uit door het uitbrengen van commentaren op wetsvoorstellen en overheidsbeleid, het schrijven en coördineren van schaduwrapportages en het lobbyen bij politici, journalisten, beleidsmakers en maatschappelijk organisaties op nationaal en internationaal niveau.

Meer weten? Zie: www.njcm.nlNederlands Comité voor de Rechten van de mens

Het NCRM stelt misstanden en schendingen van mensenrechten in de psychiatrie aan de kaak.
Het NCRM is een organisatie zonder winstoogmerk die het publiek informeert onder andere door het verspreiden van informatie en slachtoffers te helpen met het indienen van klachten bij de bevoegde autoriteiten.
Het NCRM is opgericht vanuit de Scientology kerk en is de Nederlandse afdeling van de Citizens Commission on Human Rights, een internationale organisatie met 134 afdelingen in 31 landen.

Meer weten? Bezoek http://www.ncrm.nl/ of http://www.cchr.org/

 

Amnesty International

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociaal-economische rechten onder Amnesty’s mandaat. 

Meet weten? bezoek: www.amnesty.nl

 

Meldpunt Discriminatie

Voel jij je niet geaccepteerd? Word jij gediscrimineerd of ben je getuige van discriminatie?
Meld het via http://www.discriminatie.nl/ of bel de meldlijn: 0900 2 354 354 (10 cent per minuut). Of ga langs bij
één van de antidiscriminatiebureaus in het land kan ook. Er is altijd een bureau bij jou in de buurt. Kijk hiervoor op http://www.discriminatie.nl/
Bij de bureaus zitten mensen die naar je luisteren, advies kunnen geven en, als het nodig is, samen met jou een officiële procedure starten. Doe het.
Want alleen als jij discriminatie meldt, verandert er iets. Je kunt ook een melding doen als je ziet dat iemand anders gediscrimineerd wordt.

Meer weten? Bezoek http://www.discriminatie.nl/

One thought on “Organisaties”

  1. Jammer dat er zoveel organisaties zijn die enkel voor algemene kwesties staan en niet voor het schenden van de mensenrechten waar ook Nederlanders mee te maken krijgen. Digitalisatie is een vorm van slavernij, zeker de verplichting daartoe, de geruchten dat iedereen verplicht Cashloos moet is ook een vorm van slavernij, iedere koop of verkoop word dan controleerbaar en of volgbaar, het schend de privacy, enz. Gemeenten die inwoners bv verplichten alle informatie op privacy gebied met een telefonist of receptionist verplicht moet delen waarna zij pas geholoen worden, een simpele verleninging bv van WMO aanvragen moet via Receptionisten danwel andere balie medewerkers verstrekt moet worden is een vorm van schenden privacy, het afdwingen door te verkondigen dat je anders niet geholpen word, heet ook wel chantage, het blijft schenden van de mensenrechten, ik wil opmerken dat je 20 jaar terug dat bv niet had, je werd zelfs zonder je naam te hoeven noemen doorverbonen met de afdeling, Nederland is aan het aftakelen dankzij Kabinet Rutte, ander aspect is dat Nederland als bedrijf staat ingeschreven in het Kamer van Koophandel te New York City, niemand vraagt zich af waarom dat is of was, de migrantenstroom heeft niets met vluchtelingen te maken maar het omvormen van volkeren waarbij de blanken moeten verdwijnen(lees Kalergi plan die goed is gekeurd in de Overheid, zelf bewijzen in deze) alle plannen die in strijd zijn met de veiligheid van de bevolking, het vernietigen van de natuur in dit land, het verstenen door migranten die geld kregen van overheden om in Nederland te komen wonen waardoor verstening bewerkstelligd worden, plannen hierover zijn allen terug te vinden in de Gemeente Rotterdam, ook hiervan bewijzen verzamelt. Nederland en de bevolking worden gedwongen toe zaken waarvoor niemand heeft gekozen, de boeren die onder valse voorwendselen moeten verdwijnen, net als de visserij, de natuurlijke voedselketen die daarmee verwoest worden, energieprijzen die moedwillig hoog gehouden werden, de afvalberg die steeds maar groeit door wanbeleid overheden waardoor er steeds meer kostbare en natuurlijke voeding in plastic word verpakt terwijl dat helemaal niet nodig is. Chemicaliën die op onze voedsel toegelaten worden, dit alles zij misdaden gericht tegen de mensheid en in opdracht van het WEF, wwat doen jullie hieraan? Tot heden heb ik geen enkele mensenrechtenorganisatie met dergelijke kwesties bezig gezien die vooral het Nederlandse bevolking ernstig benadeeld en daarmee de mensenrechten schenden. Amsnesty houd zich daar ook helemaal niet bezig, vind het belangrijker om elders belangrijk zitten te doen terwijl dit land te ondergaat aan wanbeleid en dictatuur, schenden mensenrechten zijn misdaden gericht tegen de mensheid, met name in Nederland. Ik vind het onderhand tijd worden dat mensenorganisaties hier eens de aandacht aan schenken, ook onze kinderen worden veelvuldig verhandelt door Jeugdzorg organisaties die het belang en veilig opgroeien misbruiken om het te rechtvaardigen, duizenden kinderen zijn daardoor onterecht de dupe, en dan te bedenken dat Defensie in Nederland jongeren die 17 jaar worden diensplicht opleggen en daarmee een dreiging vorm voor onze samenleving. In dit land worden wij verplicht mee te doen met oorlogen in bv Ucra:ine, wapens die betaald worden van onze belastinggelden waarvoor het volk systematisch meer voor betalen, het in gevaar brengen van der gelijke actie aan een land die onze MH17 neerhaalde en daarmee bijna 300 onschukdige mensen heeft vermoord, daar moeten Nederlanders voor betalen? Betalen voor ongewenste moorden? De vermeende onderste steen in deze kwestie van Rutte is nog steeds niet boven water… en dan het WEF waar zowel Maxima als Rutte zo mee dweept, willen nog meer misdaden plegen tegen de bevolking, lees a.u.b. de plannen van het wef EROP NA Big Reset is de grote roof die gpelant word, onze spaartegoeden en bezittingen worden gerooft, onze NCB en ook onze reserve goud voorraden zijn dan ook al weggeven aan dat geboefte, misdaden, nog meer misdaden en het volk die daarvoor bloeden moet……Wie WWI en WII erg vond, vind dit normaal? het zijn dezelfde streken uitdezelfde kokers van hetzelfde tuig, lees geschiedenis en leg dat naast de leugens die ons op scholen werd geleerdd…. Mensen word wakker!!! Ons land en de bevolking worden vernietigd! Heb hele archieven vol bewijzen verzamelt in jaar tijd die dit duidelijk maakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.